ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ ด้านความสะอาด และทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐานการผลิตสากล
เบียร์สิงห์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ระดับพรีเมี่ยมที่ ผลิตจาก วัตถุดิบชั้นเยี่ยม จึงเป็นเบียร์ที่ให้ รสชาติดี มีความเข้มข้นของบาร์เลย์ และฮอพแท้ 100% น้ำดื่มตราสิงห์ ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและรังสียูวี แล้วจึงปิดผนึกด้วยวิธีไมโครฟิลเตอร์ เพื่อรับประกันความบริสุทธิ์ สะอาดอย่างแท้จริง โซดาตราสิงห์ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน แล้วจึงเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ให้พรายฟองซ่า... ช่วยเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มอร่อยซาบซ่ายิ่งขึ้น เพอร์ร่า จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินอุดมสมบูรณ์ ที่สะสมแร่ธาตุยาวนาน จึงเป็นน้ำแร่ที่เปี่ยมด้วยแร่ธาตุที่เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เบียร์สิงห์ไล้ท์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 4.0% ผลิตภัณฑ์ไลท์เบียร์จากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น เบียร์คุณภาพ ที่ผ่านขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบ และการผลิตอันพิถีพิถันครั้งแล้วครั้งเล่า จนเกิดเป็น สิงห์ไลท์..เบียร์ที่เป็นตัวแทนของความสนุก สดชื่น และมีชีวิตชีวาให้คุณเปิดรับด้านเบาๆ ของชีวิต ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ 4% รสชาตินุ่ม ดื่มง่าย แคลอรี่ต่ำ เบียร์ลีโอ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ที่เปี่ยมไป ด้วยรสชาตินุ่มอย่างลงตัว นับเป็นอีกสไตล์ที่ถูกใจคอเบียร์
ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
กลุ่มบริษัทผลิต ในเครือ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
มีความยินดีที่ต้อนรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับเรา หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผลิตของเรา สามารถดูตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณและสมัครเข้ามาได้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
นักบัญชี
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ตรวจสอบความถูกต้องของการรับและตัดจ่ายสินค้าในระบบ Inventory
- รวบรวมตรวจสอบข้อมูลปริมาณการผลิต ,ยอดขาย ,ยอดเบิกการใช้วัตถุดิบ และบรรณจุภัณฑ์ เพื่อจัดทำรายงายต้นทุนผลิตแยกราย ผลิตภัณฑ์เป็นรายเดือน สะสมและไตรมาส เทียบปีก่อน
- จัดทํารายงานต้นทุน VC/FC ประจําเดือน เปรียบเทียบกับต้นทุนมาตราฐาน และต้นทุนของปีก่อน
- รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการใช้วัตถุดิบและราคาปีปัจจุบัน Forecast และปีก่อนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (บัญชีกลาง,วิศวกรรมกลาง)
- ตรวจสอบรายงานในระบบขวดลัง เพื่อความถูกต้องของงานด้านระบบขวดลัง
- จัดเก็บ และจัดทำรายละเอียดข้อมูลสินค้าคงเหลือระหว่างกันของบริษัทในเครือ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางในการจัดทำงบการเงินรวม และยืนยอดรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือทุกสิ้นเดือน
- ทำหนังสือยืนยันยอดรายการระหว่างกันทุกสิ้นปี
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรหัสการลงบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบการออก PR เพื่อให้ข้อมูลของบัญชีค่าใช้จ่าย ,บัญชีเจ้าหนี้ในระบบ Inventory ให้ถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
นักบัญชี
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- จัดทำใบสำคัญสั่งจ่าย ,ใบเบิกเงินสดย่อย ,เช็ค และจ่ายชำระหนี้ค่าใช้จ่ายเงินสดและเช็ค
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้
- จัดทำรายงานสรุปการจ่ายชำระหนี้ด้วยเงินสดย่อย และเช็คในระบบ Cash Management เพื่อให้ข้อมูลของกระทบยอดบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- จัดทำเอกสารวางบิล ,ใบกำกับภาษีหมวดรายได้อื่น ,ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ตามกำหนด
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขาย เพื่อใช้สิทธิทางภาษี
- จัดทำรายงานคำนวณยอดขาย ค่าสิทธิและค่าบริหารจัดการในการใช้เพื่อเรียกเก็บ
- รวบรวมและจัดทำข้อมูลสำหรับการบันทึกบัญชี ระบบขายและลูกหนี้ เพื่อความถูกต้องของงานบัญชีลูกหนี้ บัญชีรายได้
หัวหน้าหน่วย Filtration, Blending
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- วางแผนและควบคุมการกรองเบียร์
- วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจ แก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด
- ควบคุมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิต และตรงตามมาตรฐานกำหนด
- ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารข้อมูลเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่, เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพไปตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
หัวหน้าหน่วย Brewhouse
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- วางแผน และควบคุมการใช้วัตถุดิบให้สอดคล้องกับวัตถุดิบคงเหลือ แผนการผลิต และมาตรฐานการผลิต
- จัดสรรกำลังพลให้เหมาะสมกับแผนงานพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดทุกขั้นตอน
- จัดทำรายงานการผลิต เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลิตสำเร็จตามเป้าหมายและผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามกำหนด
- ติดตาม แก้ไขงานในกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
วิศวกรการบรรจุ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ควบคุม วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงร่วมกับหัวหน้าหน่วยเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานต่าง ๆ ในสายการบรรจุ
- ตรวจสอบ บันทึก และรวบรวมปัญหาของเครื่องจักรต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเนื่องกับ OEE
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประสานงานกับส่วนกลางสำหรับโครงการต่าง ๆ
- ประสานงานโครงการ Project Improvement ของบริษัท เช่น Boonrawd Excellence in Manufacturing (Lean, TQM, TPM), Kaizen, QCC
- ปรับปรุงอละรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO9001, ISO14001, FSSC22000, ISO45001, NSF, GMP&HACCP
เจ้าหน้าที่ธุรการ (Plant Tour)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ประสานงานเยี่ยมชมของบริษัทฯ, ผู้นำชม Plant Tour
- งานบริการและต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมและดูงานบริษัทฯ, งานดูแลการขาย Singha Shop
- งานติดต่อประสานงานเรื่องเยี่ยมชม
- พัฒนาและอัพเดท Web Site ของบริษัทฯ, งานระบบคุณภาพ
- งานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย
นักบัญชี
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- บันทึกตั้งหนี้ ตรวจสอบรายการค้างจ่าย รายงานเจ้าหนี้รายตัว จัดการระบบ วิเคราะห์เจ้าหนี้ (AP aging report)
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ เบิก-รับ วัตถุดิบและพัสดุอะไหล่จากแผนกจัดซื้อ-พัสดุ
- ปิดบัญชีต้นทุน วิเคราะห์ และตรวจสอบบัญชีต้นทุนให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ ปิดภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำแบบ ภพ.30 และนำส่งสรรพากร
- บัญชีสินทรัพย์ ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำสินเทรัพย์ขึ้นทะเบียน ตรวจนับสินทรัพย์
พนักงานควบคุมเครื่อง
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานควบคุมเครื่อง และปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างถูกวิธี
- แก้ไขปัญหาเครื่องจักรการผลิตควบคุมเครื่องเรียงขวด เมื่อเสียเฉพาะหน้าได้ บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องผลิตล้างขวด อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ISO / GHP / HACCP / Safety / FSSC
- ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานธุรการ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1. ปฏิบัติงานบริการห้องประชุม จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมระบเครื่องเสียง
2.ควบคุมเอกสารหนังสือภายในและภายนอกที่สำคัญของบริษัทฯ
3.ปฏิบัติงานต้อนรับสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน ภายในและบุคคลภายนอก
4.ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ งานบริการรถยนต์ เพื่อสนับสนุนงานธุรการบริการของบริษัทฯ, ดูแลวัสดุสำนักงาน
5.ปฏิบัติตามระเบียบปฎิบัติและขั้นตอนการปฎิบัติงานในระบบ ISO / GHP / HACCP / Safety / FSSC ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พนักงานคลังสินค้า
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.ปฎิบัติงานรับ-จ่ายสินค้าสำเร็จ,ตรวจนับและรับยอดผลิตตรวจนับสต๊อกคงเหลือหลังปิดยอดจ่ายปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างถูกวิธี
2.จัดเก็บสินค้าภายในหน่วยงาน ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวันและเทียบยอดกับบัญชีให้มีประสิทธิภาพ บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตราฐานที่กำหนด
3.รักษาอุปกรณ์ปฎิบัติงาน ทำความสำอาดพื้นที่การปฏิบัติงานและรับ-จ่ายสินค้า อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
ดูเพิ่มเติม
บุญรอดบริวเวอรี่
และกลุ่มบริษัทผลิตในเครือ
ของที่ระลึก
สินค้าของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ "สิงห์"