ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
นโยบาย
ด้านนวัตกรรม
เราได้สนับสนุนการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในขบวนการผลิต พร้อมเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากพนักงานในบริษัท หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเสนอนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและด้านอื่นๆ
ด้านประสิทธิภาพ
เราได้มีการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ลม น้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขบวนการผลิต
ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ
เราได้ให้ความสำคัญกับการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพ และตรงต่อเวลารวมถึงการบริการที่สุภาพ เป็นมิตร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้บริโภค
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในขบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะไม่สร้างมลภาวะให้เป็นที่เดือดร้อน และสร้างความรำคาญต่อชุมชนโดยรอบ และยังมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนโดยรอบ มีช่วยเหลือ สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
ด้านทรัพยากรบุคคล
เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรสูงสุงของบริษัท สร้างความรัก และความสามัคคีภายในองค์กรให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข
ด้านคุณภาพ
เรามีความตั้งใจที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งคุณภาพ และบริการ และยังยินดีรับฟังข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อนำมาแก้ไข และปรับปรุงเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น